Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

7008 2c65 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSkydelan Skydelan
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
2482 9ebb 420

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan

May 23 2017

3765 6b9b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi
1801 63b0 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viamslexi mslexi
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen K.
Reposted fromlavendowy lavendowy via12czerwca 12czerwca
3162 391e 420
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa vianoirceur noirceur
Chciałbym się przytulić. Nagle zrobiło mi się smutno i drżę.
Wykończę się nerwowo przez to wszystko
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
Patrzę, jak miesza się, to czego nie ma i to, co jest...
— Artur Rojek
6960 54c0 420
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaszydera szydera
Zawsze pełna obaw
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl